ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА – ЕЗИКОВ КУРС В ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР SIXTYSHIPS.COMI. ЗАПИСВАНЕ

1. Информация за езиковите курсове, които предлага системата на обучение и формите на провеждане можете да получите на нашата интернет страница http://Sixtyships.com и на посочените телефони за информация.
2. Кандидатите могат да заявят желанието си за участие в езиков курс по телефон, мейл или на място в офиса на фирмата. Записването за езиков курс става само след плащане на определена сума от цената на курса.
3. Заплащането можете да извършите:
o В брой /на място/
o По банков път - Моля направете запитване за банковата ни сметка. (В графа основание за превода се отбелязват трите имена на курсиста, вид на курса и нивото на обучение.)
o Фактура се издава на всеки, който е поискал такава и е дал данни, необходими за издаването и.
Уведомете ни моля по имейл за извършване на банковия превод.
Схеми на разплащане са възможни само ако организатора изяви, своето съгласие за това.
4. Езиков център SIXTYSHIPS.COM си запазва правото за реорганизация на обучението, което може да е предизвикано от промяна на броя курсисти, официални почивни дни, невъзможност на учителя да присъства или желание на курсистите. Ако настъпят промени след началото на курса, то те следват стриктно правилата, описани в този документ.
Ако невъзможността за довършване на обучението е по вина на обучителния център, се връща сумата на невзетите часове от курса.
Суми за учебници и учебни материали не се връщат.

II. ТАКСА

1. За актуалните такси на обучение, сроковете на плащане и предлаганите отстъпки можете да получите информация на място в офисите на обучителния център, по мейл, телефон или на сайта на центъра. Учебните материали се заплащат допълнително.
2. Таксата включва:
o допълнителни учебни материали, които се раздават по време на курса, ако са предвидени такива по учебен план – напр. тестове, упражнения и др . (различни от учебниците)
o проверка и оценка на текущи тестове, изпитвания и домашни работи по умения
o текуща проверка и оценка на лексикални и граматични знания
o проверка и оценка на заключителния изпит на определената в графика на курса дата
o еднократно издаване на удостоверение за завършване на съответното ниво на български език. Сертификат на чужд език се заплаща допълнително - 10лв.
3. Таксата на обучение може да бъде заплатена наведнъж или на вноски в предварително определен срок и размер. Плащането на части е възможно само при курсове по- дълги от 2 месеца.

III. СПЕЦИФИКА НА ГРУПОВОТО ОБУЧЕНИЕ
1. Курсовете се водят по предварително изработен и съгласуван между курсисти, преподавател и ръководството учебен план.
2. Датите на учебните дни, на ваканции и празнични дни са уточнени преди започване на курса. Всеки курсист се запознава с конкретните дати при записване.
3. Избирайки груповата форма на обучение, курсистът приема съобразно поведение на колегиалност и толерантност спрямо другите курсисти в групата.
4. При отсъствие на курсиста от занятие,езиков център SIXTYSHIPS.COM не възстановява стойността на пропуснатите часове
5. Със записването си за курс всеки е приел тези Общи условия, както и обявените конкретни дати за провеждане на курса и е длъжен да ги спазва.
6. Групови курсове са всички курсове с двама и повече курсиста.
7. Обчението се извършва в групата, за която курсистът е заплатил и се е съгласил да посещава. Курсист не може да се прехвърля в друга група, друго ниво или друг вид курс, използвайки същата сума. Прехвърляне е възможно след ново заплащане цената на него курс.
8. Индивидуалното обучение се провежда със само един курсист. (по изключение може да са двама по желание на курсистите)
Заплащането е по 15 лева на учебен час.
Цената може да варира в зависимост от езика, който се преподава – всеки курсист предварително е известен за цената на курса устно и на сайта на SIXTYSHIPS.COM.

IV. ВКЛЮЧВАНЕ В ГРУПА СЛЕД НАЧАЛОТО НА КУРСА
1. Включване в започнал курс е възможно в рамките на свободните места (пропуснатите часове са за сметка на курсиста).

V. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В КУРС
1. При заявяване на отказ в рамките на седем дни от началото на курса, таксата се връща, като се удържа сумата за взетите учебни часове плюс административна такса, която възлиза на 25% от пълната такса на курса. Таксата се връща един ден след като е заявено искането в писмен вид.
2. При отказ след една седмица от началото на курса, курсистът няма право на възстановяване на внесената до момента такса.

V. ОТКАЗ ОТ УСЛУГА
1. SIXTYSHIPS.COM си запазва правото да откаже услуга на всеки курсист, без да е длъжен да посочва причина за това.
2. Отказът от услуга може да настъпи по време на курса или преди старта му.
3. SIXTYSHIPS.COM се задължава при отказ на услуга да върне платените от курсистите суми за неползваните часове от курса.
Суми за проведени с курсистите или групата часове не се връщат.
Не се връщат суми за учебни материали и допълнителни услуги, предоставени на курсистите.


VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ИЗПИТ
1. В края на всяко ниво за всички видове курсове е предвиден заключителен писмен и устен изпит. Датата на неговото провеждане се обявява при започване на курса и не подлежи на промяна.
2. Преподавателят предварително информира курсистите относно вида на компонентите, които съдържа изпитът.
3. Заключителен изпит с общ резултат над 51% се счита за успешно издържан
4. Ако курсистът не се е явил на изпит на посочената дата му се издава удостоверение за вида на курса и броя часове.
5. Заключителният изпит не се заплаща допълнително.

IX. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ
1. Всеки курсист на Езиков Център SIXTYSHIPS.COM получава удостоверение за успешно завършен курс за съответното ниво с броя присъствени часове на български език
2. За удостоверения непотърсени до 1 месец след приключване на курса SIXTYSHIPS.COM не носи отговорност.
3. Преиздаването на нови или непотърсени в срок удостоверения става срещу заплащане. Таксата е 10 лв., а срокът за изпълнение - 1 седмица.

X. ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ
1. За целите на езиковото обучение в езиков център SIXTSHIPS.COM.
БГМ8 ООД и SIXTYSHIPS.COM се възприемат като едно и също лице, провеждащо езиково обучение.
Като SIXTYSHIPS.COM е търговската марка, под която се оперира езиковия център, а фирма БГМ8 ООД извършва реалното оперативно управление на процеса по езиково обучение.
2. Настоящите общи условия се дават на курсиста при тяхното поискване.
3. Настоящите общи условия се поставят във всяка зала и по всяко време са на разположение на курсистите ако имат нужда да се запознаят с тях.
4. Настоящите общи условия са публикувани в сайта на езиков център SIXTYSHIPS.COM на всяка страница от сайта за лесен достъп.
5. Записвайки се за курс, старирайки курс или заплащане на пълната сума или част от нея за курс се счита за съгласие с настоящите общи условия. Със съгласието си курсистите се задължават да ги спазват и да се съобразяват с тях.
6. Езиков център SIXTYSHIPS.COM си запазва правото да променя настоящите общи условия, без да е длъжен да информира бъдещи, настоящи или бивши курсисти за това.

БГМ8 ООД получи финансиране по „Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”
По процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Обща стойност на проекта: 3600 лв., от които 3060 лв. европейско и 540лв. национално съфинансиране.